Skolattacken i Trollhättan : en kritisk diskursanalys av SVT och Expressens rapportering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska hur svensk media har rapporterat om den rasistiska skolattack som skedde den 22:a oktober år 2015 där tre personer gick bort och en person blev allvarligt skadad på Kronans skola i Trollhättan. Vi har valt att analysera artiklar från SVT, en Public service kanal, och Expressen, en kommersiell kanal, för att få en större förståelse för de likheter och skillnader som kan återfinnas i materialet. Studien är baserad på den socialkonstruktivistiska metoden och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att undersöka hur media, genom språk, har möjligheten att konstruera vår verklighet och skapa diskurser. Stuart Allans teori om Wedom/Theydom och teorierna om hegemoni och konsensus kommer att användas för att belysa den makt media har att välja vad och vem som inkluderas i nyheterna. Huvudfrågorna är hur SVT och Expressen har rapporterat om skolattacken med tyngdpunkt på förövare, offer, skolmiljö och staden Trollhättan samt hur ett “vi och dem” perspektiv kommer till uttryck i artiklarna. Svenskhet fungerar som en Resultatet av undersökningen påvisar bland annat att det finns en antydan till en vithetsnorm och att det finns en inbäddad rasism i val av ord och formuleringar i artiklarna vilket upprätthåller, neutraliserar och reproducerar en dikotomi mellan “vi” och “dem”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)