Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Agnes Hillert; [2019-09-19]

Nyckelord: Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

Sammanfattning: Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp med emojier?Materialet består av 200 Tinder-profiler. Deltagarna är 25–30 år och geografin begränsades till en radie på 30 kilometer från Brunnsparken, Göteborg. En kvinnlig och en manlig profil i 25-årsåldern skapades. Från den manliga samlades 100 kvinnliga profiler in och vice versa.Metoden bestod i att en tabell skapades med 55 kategorier av teman som tas upp i ord och antal ord räknades. En till tabell skapades med 25 kategorier av teman som tas upp med emojier och antal emojier räknades. När en person tog upp ett tema fördes det in i tabellerna utifrån skribentens kön, så att resultatet visar vilka teman som tas upp generellt och av respektive kön.Ett kortfattat svar på första forskningsfrågan är att en mängd teman tas upp, vilka oftast är ungefär lika vanliga hos båda könen, med ett par undantag. De generellt största temana är vilken relation en söker, säga något om sin personlighet, sport/träning och mat. Män tar också i stor utsträckning upp skriver sin längd och ort/område där hen bor, medan kvinnor i stor utsträckning skriver sin Snapchat, Instagram, sociala medier.Ett kortfattat svar på andra forskningsfrågan är att en mängd olika teman tas upp trots att endast cirka 40 % av texterna har emojier. I stort tar män och kvinnor upp ungefär samma kategorier, av vilka de vanligaste är sport, svenska flaggan, andra flaggor och handgester. Män tar även ofta upp ansiktsuttrycks-emojier och alkoholhaltiga drycker, medan kvinnor tar upp natur och mat. Dessa skillnader varieras dock om en studerar samma tematik i ord. Män tar också upp emojier som kan anses flörtiga eller romantiska i betydligt större utsträckning än kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)