Läckage av metaller från glas och keramiska artiklar köpta second hand till livsmedel : En potentiell risk för människors hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: För att leva mer hållbart så är cirkulär ekonomi en stor del, ser man till marknaden för second hand så är artiklar gjorda av keramik och glas vanligt förekommande och populariteten ökar. Detta examensarbete fokuserade på artiklar köpta second hand av keramik och glas där de nuvarande gränsvärdena för bly och kadmium jämfördes med discussing starting values (DSV). Arbetet undersökte även riskerna för människan vid användning av second hand artiklar av glas och keramik. Arbetetbaserades på tidigare forskning som gjorts kring artiklar av keramik och glas. Resultatet visar på olika värden för artiklarna och styrker att det finns artiklar på second handmarknaden som kan, vid exponering, påverka människors hälsa negativt. Framför allt så konstaterades det att de nuvarande gränsvärdena inom EU för bly och kadmium i keramiska artiklar är för höga, samt att de föreslagna nya gränsvärdena (DSV) redan överstigs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)