Gentrifiering i staden Lund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Författare: David Foisack; [2012]

Nyckelord: gentrifiering; Social Sciences;

Sammanfattning: Det har gått mer än ett halvt sekel sedan Ruth Glass myntade begreppet gentrifiering. Det som Glass försökte förklara med det nya begreppet var distinkta sociala och ekonomiska förändringar i Londons innerstad. Många ser idag begreppet som två sidor av samma mynt, med både positiva och negativa inslag. Lund är en välkänd studentstad som är lokaliserad i sydvästra Sverige. I Lund finns det en myt ibland befolkningen att det inte finns några stora sociala obalanser i staden. Detta är varför mitt syfte med studien kommer att vara att försöka belysa begreppet gentrifiering, för att lyfta upp frågan. Studien behandlar olika diskurser på gentrifiering, positiva och negativa, mekanismer som kan generera en gentrifieringprocess och politisk betingade orsaker. I studien studeras två olika utvalda områden i Lund på ett djupare plan. Områdena av intresse är Nöden samt Väster med ett fokus på delområdena Pilelyckan och Rådmansvången. Metoden för studien är framförallt en hermeneutisk intervjustudie och lutar därmed åt den kvalitativa inriktningen. De som har intervjuats har någon form av koppling till Lunds bostadssituation. Studien visar att de två utvalda områdena Nöden och Väster är två områden som genomgått en klassisk gentrifieringsprocess och blivit områden för en ny medelklass. Det har inte funnits några enormt stora traumatiska gentrifieringprocesser i något av dessa områden, dock har det funnits spår av traumatisk gentrifiering i båda områdena. I området Nöden har det skett någon form av filtrering i samband med att området rekonstruerades och förnyades på 1970-talet. Med LKFs hjälp kan man se till att både lyfta områden med låg status och se till att områden inte blir allt för homogena som t.ex. villaområden. Det kommer att vara viktigt att försöka hålla en bra balans mellan bostadsrätter och hyresrätter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)