Viktiga faktorer produktutveckling enligt set based concurrent engineering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

Oftast har produktutveckling samma generella tillvägagångssätt: En specifikation för en ny produkt lämnas från en marknadsföringsavdelning till en produktutvecklingsavdelning. Produktutvecklare tar sedan fram koncept som utvecklas till prototyper för att sedan tillverkas och säljas. Tillvägagångssättet skiljer sig vanligtvis genom att olika modeller som exempelvis Lean product development eller integrerad produktutveckling används i processen.

Delen av Lean product development (LPD) som används vid konceptutveckling kallas set based concurrent engineering (SBCE) och dessa begrepp är relativt nya i Sverige. Vad krävs för att arbeta med set based concurrent engineering på ett framgångsrikt sätt? Går det att identifiera viktiga faktorer vid produktutveckling med SBCE hos företag?

En litteraturstudie som resulterade i en lista med fem potentiellt viktiga faktorer vid produktutveckling med SBCE gjordes inför en kvalitativ studie av fem företag. Semistrukturerade intervjuer utfördes på Husqvarna, Saab, Furhoffs, Ericsson Radio och GKN Aerospace för att samla in empiri inför analys. I analysen jämfördes företagens sätt att produktutveckla med listan som togs fram i litteraturstudien.

Slutsats av studien var att några viktiga faktorer för att lyckas med produktutveckling enligt SBCE är: Bred lösningsrymd, Kunskapsbaserat bortval av koncept, Återvinning av kunskap, Tekniskt kunnig projektledning, Tvärfunktionella arbetsgrupper.

Dessutom framkom att en investering i rätt ledarskap kan vara en viktig faktor vid implementering av SBCE då företagets ledning måste ha förståelse för arbetsmodellen om SBCE ska kunna resultera i en positiv effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)