Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. Frågorna som behandlades under intervjuerna baserades på de tre forskningsfrågorna och dessa lades upp som tre teman. Tre av intervjuerna gjordes via Zoom, som är ett dataprogram för videokonferens, den fjärde gjordes på lärarens arbetsplats. Resultat  Studiens resultat visar att lärarna formulerade innebörden i jämställdhet på ett liknande sätt med undantag från en deltagare som visar på snäppet djupare förståelse. Vad gäller lärares arbete med jämställdhet i sin undervisning kommer de med både spontana och förebyggande strategier. Däribland att inte dela upp elever efter kön samt att styra upp diskussioner kring olika jämställdhetsfrågor. Slutligen visar resultatet på att lärare kopplar utrymme och tid till jämställdhetsarbetet. Det krävs ett visst utrymme samt tid till reflektion och utbildning för att bedriva undervisningen jämställt. Vidare ser vissa lärare att en viss jargong och mönster i samhället kan ha en negativ inverkan på hur lärare väljer att lägga upp sin undervisning. Slutsats De deltagande lärarna har en grundare kunskap kring jämställdhet som oftast inte bygger på vetenskaplig grund. Det framkommer dock inte att detta faktum gör deras undervisning mindre jämställd. Vidare verkar ramfaktorerna tid och utrymme möjliggöra, medan jargong verkar försvåra för ett jämställt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)