Effekten av skuld och sociala grupper på uppvisad dubbelmoral

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Att anses vara en moralisk person är en strävan som de allra flesta har. Trots detta verkar det finnas en diskrepans mellan de etiska principer vi säger oss stå bakom och vårt faktiska agerande, ett fenomen kallat dubbelmoral. Denna studie undersökte hur emotionen skuld påverkar uppvisad dubbelmoral gällande personer av olika sociala grupptillhörigheter. Deltagare (N = 166) fick först läsa en instruktion avsedd att antingen inducera skuld eller vara en neutral betingelse, där ungefär hälften randomiserades till var grupp. Därefter fick deltagarna göra bedömningar gällande tre hypotetiska moraliska dilemman, varpå samtliga dilemman antingen involverade dem själva, en ingruppsmedlem, eller en utgruppsmedlem. Resultat av en tvåvägs ANOVA visade på en signifikant medelstor interaktionseffekt där deltagare som blivit inducerade med skuld skattade en hypotetisk cykelstöld utförda av dem själva som mindre acceptabel än deltagare i kontrollgruppen. För övriga vinjetter fann vi inga signifikanta huvudeffekter eller interaktionseffekter. Våra resultat visar att emotionen skuld har en inverkan på vårt moraliska beslutsfattande. Mot slutet ges förslag om hur framtida forskning kan öka vår förståelse för hur ofördelaktig behandling av utgruppsmedlemmar kan minskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)