Svensk Byggindustri och Critical Success Factors : En lokal diskussion kring kritiska moment vid implementering av BIM

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning: BIM (Building Information Modelling) är idag ett exponentiellt ökande område inom byggindustrin, som inte visar några tecken att sakta ner. I takt med att BIM som koncept och process används i större omfattning både internationellt och nationellt, dyker problem dock oundvikligen upp vid dess implementering. De faktorer som orsakar dessa problem har i detta examensarbete givits termen CSF, ett begrepp som hittills ej använts inom svensk byggindustri. CSF står för Critical Success Factors, vilket innefattar det som i svenska arbeten annars till exempel kallats ”kritiska faktorer”, ”hindrande faktorer”, ”bromsande faktorer” etc. Syftet med detta arbete är därmed att utforska både begreppet CSF och dessa faktorer, samt deras betydelse och relevans. Utifrån tidigare studier, främst utländska, identifierades och introducerades termen CSF samt 14 sådana punkter, vilka gavs en utförligare beskrivning. För att ge dessa 14 punkter en lokal anknytning, intervjuades fem personer i svensk byggindustri med olika erfarenheter av BIM. Det framträdde då klara likheter mellan tidigare diskussion kring de identifierade punkterna och intervjuresultaten. De centrala tankar som kontinuerligt återkom under arbetets gång var värdet av gemensam och delad förståelse, samt vikten av att ta vara på redan etablerad kunskap inom byggindustrin. Det finns i branschen en ofta påtalad klyfta mellan olika generationer, vilket enligt detta arbete ses som det tydligaste exemplet både på en bristande förståelse och ett dåligt utnyttjande av tidigare kunskaper. Vid ett ineffektivt möte mellan olika erfarenheter och kunskaper så leder detta till friktion istället för utveckling, med bortslösade resurser och kunskaper som resultat. Ett stort fokus med detta arbete blev därför att betona den mänskliga aspekten av BIM-implementering snarare än de tekniska delarna. Slutligen konstaterar detta examensarbete att de 14 utvalda punkterna samt användandet av deras övergripande term CSF har ett mervärde både för framtida studier och framtidens implementeringar av BIM, vilket därmed även uppfyller rapporten syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)