ASYLSÖKANDE SOM BÖRDA, RESURS, HJÄLPBEHÖVANDE ELLER KRIMINELLA En kritisk diskursanalys av hur asylsökande konstrueras i Dagens Nyheter och Aftonbladet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att analysera hur diskurser om asylsökande konstrueras i svensk media. Materialet som låg till grund för analysen publicerades under tidsperioden 1/7 – 30/9 2015 i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studien fokuserade på hur asylsökande konstrueras i artiklarna, vilka diskurser som kunde urskiljas samt vilka maktstrukturer som synliggjordes i diskurserna. Metoden som användes var kritisk diskursanalys och mer specifikt Faircloughs tredimensionella modell. Analysen gjordes utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och begrepp som låg till grund för analysen var rasism, makt, elitdiskurser samt maktordningen Vi och Dem. Analysen av materialet visade att de fyra mest förekommande konstruktionerna av asylsökande är asylsökande som börda, resurs, hjälpbehövande och kriminella. Dessa utgjorde de fyra mest förekommande diskurserna vilket innebar en låg interdiskursivitet, det vill säga reproducering av den redan rådande diskursordningen. Den rådande diskursordningen tydde i sin tur på att samhällets elit har fortsatt stor makt medan de asylsökande vidare marginaliseras och exkluderas. Detta innebär ett upprätthållande av den sedan tidigare existerande makthierarkin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)