ASYLSÖKANDE SOM BÖRDA, RESURS, HJÄLPBEHÖVANDE ELLER KRIMINELLA En kritisk diskursanalys av hur asylsökande konstrueras i Dagens Nyheter och Aftonbladet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att analysera hur diskurser om asylsökande konstrueras i svenskmedia. Materialet som låg till grund för analysen publicerades under tidsperioden 1/7 – 30/92015 i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studien fokuserade på hur asylsökande konstrueras iartiklarna, vilka diskurser som kunde urskiljas samt vilka maktstrukturer som synliggjordes idiskurserna. Metoden som användes var kritisk diskursanalys och mer specifikt Faircloughstredimensionella modell. Analysen gjordes utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, ochbegrepp som låg till grund för analysen var rasism, makt, elitdiskurser samt maktordningen Vioch Dem. Analysen av materialet visade att de fyra mest förekommande konstruktionerna avasylsökande är asylsökande som börda, resurs, hjälpbehövande och kriminella. Dessa utgjordede fyra mest förekommande diskurserna vilket innebar en låg interdiskursivitet, det vill sägareproducering av den redan rådande diskursordningen. Den rådande diskursordningen tydde isin tur på att samhällets elit har fortsatt stor makt medan de asylsökande vidare marginaliserasoch exkluderas. Detta innebär ett upprätthållande av den sedan tidigare existerandemakthierarkin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)