Språklust- ett material för en lustfulld språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Paulina Jansson; Edwina Smiding; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att belysa och analysera åtta förskollärares

förhållningssätt och arbetsmetoder till Språklustmaterialet. Motivet att skriva om detta

ämne är att bidra med en ökad insikt till Språklustmaterialet eftersom det inte finns

någon tidigare forskning kring ämnet. Ett annat motiv var för att ge Språklustteamet en

hjälp för att belysa hur Språklustmaterialet kan användas ute i förskoleverksamheten.

I studien har intervjuer gjorts med åtta förskollärare från ett förskoleområde som arbetar

specifikt med materialet Språklust. Deras utsagor kring arbetsmetoder och

förhållningsätt gällande barns språkutveckling med Språklustmaterialet utgör studiens

empiriska material. Materialet har analyserats och tolkats utifrån det sociokulturella

perspektivet som innebär att barns lärande och utveckling sker i interaktion med andra

människor. Det övergripande som framkommit ur resultatet var att förskollärarna talade

om barnets ålder, språkliga nivå och mognad i relation till Språklustmaterialet. Fördelar

och nackdelar med Språklustmaterialet har framkommit och visar på att de finns olika

faktorer som påverkar användningen av Språklustmaterialet. Det övergripande som

framkommit i studien är att faktorerna indikerar svårigheter med att omsätta

Språklustmaterialet i förskolans verksamhet. Några faktorer var tiden, reflekterande

kommunikation och miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)