Varför städar vården? - En undersökning av landstingens ”FM-perspektiv”

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

Författare: Björn Renwert; Marcus Dahlberg; [2010]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Problemställning: Den övergripande frågeställningen är hur landstingens attityd är till att tillämpa ett ”FM-perspektiv”. Syfte: Studera och analysera hur landstingen hanterar sin stödverksamhet. Metod: En inledande förundersökning av Nya Karolinska Solna och en marknadsundersökning beställd av Coor Service Management har använts som underlag för vidare studier. Teoretisk kunskap inom områdena FM, OPS och offentlig sektor har inhämtats. Därefter utfördes en kvantitativ enkätstudie inom Sveriges landstings stödverksamhet. Enkäten kompletterades slutligen med kvalitativa intervjuer vid utvalda landsting. Slutsatser: Detta examensarbete har försökt att skildra landstingens attityd till FM-perspektivet. Sammanfattningsvis har landstingets stödverksamhet generellt sett en positiv inställning till FM. Flertalet arbetar kontinuerligt med att förändra sin verksamhet men har svårt att finna rätt organisationsform och vidare ”Best Practice”. Stödverksamheterna behöver metoder för att mäta och bevisa sin nytta för kärnverksamheten, vilket externa experter bör kunna hjälpa dem med. FM-marknaden i Sverige har stor potential, framförallt i den offentliga sektorn, däremot låter det officiella erkännandet vänta på sig. Utvecklingen av FM-perspektivet kan med hjälp av samverkansformer så som OPS drivas framåt. OPS kan vara ett sätt att hjälpa alla inblandade aktörer, att finna sina roller där varje aktör utför det som just de är bäst på, sin egen kärnverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)