Att utveckla barns språk och kommunikation : Pedagogens roll i barns språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. 8) styrks det att barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk när de befinner sig i verksamheten. Undersökningen visar hur verksamma pedagoger kan arbeta för att främja barnens språk och kommunikation i specifika vardagssituationer, hallsituation, vid lunch samt vid bokläsning. Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på hur situationerna vid påklädning i hallen, vid lunchen och vid högläsning av pedagoger används för att stimulera och utveckla barnens verbala språk och kommunikation i en förskola. Metod Undersökningen är baserad på kvalitativa, icke-deltagande observationer, som innebär att vi endast observerade pedagogerna och förde anteckningar på vad vi såg. De vi observerade är barnskötare och förskollärare. Resultat Undersökningens resultat visar att pedagogerna använder vardagssituationer för att utveckla och stimulera barnens verbala språk och kommunikation. Detta sker genom att skapa förutsättningar för samtal och diskussioner. Pedagogerna tar tillvara på andra kommunikationsstrategier via tecken och bilder. Detta kan skapa möjligheter för barnen att nå information oavsett tidigare språkliga kunskaper. Undersökningen visar dock att tecken och bilder inte användes som hjälpmedel i alla situationer. Samtalen kan se olika ut beroende på situation barnen och pedagogerna befinner sig i. Kommunikation med hjälp av bilder och tecken framkom mycket i hallen medan vid läsningen låg fokus på begrepp och reflektioner från barnen. Spontana samtal skedde till största delen vid lunch medan strukturerade samtal skedde vid bokläsning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)