Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. Undersökningen utfördes dels genom en litteraturstudie och dels genom en enkätstudie. I litteraturstudien, som omfattade både vetenskapliga artiklar och veterinärmedicinsk facklitteratur, framkom flera väsentliga faktorer för reptilers välmående generellt och i klinikmiljö. Dessa faktorer inkluderar behållare (här kallad vivarium), substrat, temperatur, ljussättning, luftfuktighet, ventilation och beteendeberikning. Det är viktigt att dessa faktorer uppfylls även i en vårdmiljö för att inte förvärra sjukdom eller orsaka ytterligare sjukdom eller skada hos patienten. Behållaren ska, utöver att hålla patienten, möjliggöra att behovet av resterande faktorer tillgodoses. Exempelvis bör vivariet vara tillräckligt stort för att på ett bra sätt inhysa patienten. Storleken beror på patienten, då olika arter av reptiler har olika behov. Substratet bör uppfylla vissa kriterier; bland annat ska det främja en god hygien och inte vara giftigt eller irriterande för patienten. Temperaturen är av särskild vikt för reptiler, eftersom de är ektoterma djur och således använder sig av omgivningen för att reglera sin kroppstemperatur. Ett visst temperaturintervall, med olika temperaturzoner, bör finnas inom vivariet för att möjliggöra detta. UV-belysning är en essentiell del i hållandet av många reptilarter, eftersom reptiler behöver UV-ljus bland annat för att kunna syntetisera vitamin D3 som krävs för en mängd viktiga livsfunktioner. Rätt luftfuktighet är viktigt för reptiler, bland annat för att undvika uttorkning. Vad som är optimalt varierar med både art och hälsotillstånd. Det behöver också finnas en god ventilation och luftcirkulation, både för att tillhandahålla goda förhållanden för reptilen och av hygieniska skäl. Beteende-berikning, framförallt gömställen, bör erbjudas patienterna eftersom det både minskar stress, främjar naturligt beteende och är en hjälp för temperaturregleringen. Till enkätstudien utformades två olika frågeformulär, varav det ena anpassades till kliniker och djursjukhus och det andra till kommersiell verksamhet med inhysning av reptiler. Två kliniker svarade, varav den ena kunde erbjuda stationärvård av reptiler över dygn och den andra endast erbjöd patienterna att stanna över dagen. Kliniken med stationärvård uppfyllde de faktorer som rapporterats som vik-tiga i litteraturstudiedelen. Kliniken med enbart dagpatienter erbjöd endast det nödvändigaste för att kunna vårda reptilerna under korta tidsperioder. En kommersiell verksamhet svarade på enkäten, även denna uppfyllde de faktorer som framkom i litteraturstudien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)