Monster, idioter och sinnesslöa på Vipeholms sjukhus - - Förutsättningar för och föreställningar om aktivitet för de intagna ur ett aktivitetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sinnesslöa personer betraktades i början av 1900-talet som en belastning för samhället, varpå anstalter upprättades på vilka de skulle vårdas. Vipeholms sjukhus, det enda i sitt slag som var tänkt att husera svårskötta obildbara sinnesslöa, öppnades 1935 och tog emot patienter från hela Sverige. Syfte: Ur ett aktivitetsperspektiv undersöktes förutsättningar för och föreställningar om aktivitet för de intagna på Vipeholms sjukhus under 1950-talet. Metod: Arkivstudie utfördes, och data analyserades utifrån tematisk analys. Resultat: Vipeholm hade ett brett aktivitetsutbud, men patienterna var dels underställda verksamhetens normer kring aktivitet och dels den könssegregerade uppdelningen av desamma. Slutsats: Mycket har förändrats sedan 1950-talet, men nutida studier visar att det fortfarande kvarstår påtagliga likheter för gruppen. Därför är fortsatta studier och utveckling av metoder som kan stärka gruppen personer med utvecklingsstörnings situation fortfarande av vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)