Exploateringsavtal : Avtalsrätt i offentligrättslig miljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen berör avtalsrättsliga aspekter vid slutandet av exploateringsavtal. Till en början ges en beskrivning av exploateringsförfarandet i stort, där särskild vikt fästs vid vilka regler och offentligrättsliga principer som reglerar den kommunala kompetensen i förhållande till byggherren. Därefter sker en genomgång av exploateringsavtalets rättsliga grund. Den första av de tre huvudsakliga delfrågorna i uppsatsen berör i kommunens bundenhet i förhållande till de regler som avgör den kommunala kompetensen till följd av exploateringsavtalet. I denna delfråga berörs också kommunens bundenhet i förhållande till kommunens fullmäktiges agerande. Svaret på den första delfrågan innebär att kommunen har särskilda möjligheter att undkomma bundenhet med hänsyn till sin ställning som offentligrättsligt subjekt som agerar i egenskap av civil part. Den andra delfrågan berör huruvida den här typen av avtal bör tolkas mer objektivt. Genom att den kontext i vilken avtalen tillkommer har så pass starka offentligrättsliga inslag är det rimligt att större vikt fästs vid lagregler och förarbeten. Den offentligrättsliga kontexten innebär också att de riktlinjer för slutande av exploateringsavtal som kommunen enligt 6:39 PBL är skyldig att anta får betydelse för byggherrens förståelse av exploateringsavtalet. Den tredje delfrågan berör styrkeförhållandet mellan parterna. Genom att jämföra skyddsintressen till förmån för den svagare parten som finns i den semidispositiva civilrätten med den uppfattningen om att byggherren är den svagare parten i exploateringsavtal, görs en genomgång av de faktorer som påverkar styrkeförhållandet parterna emellan. Särskilt tungt väger det kommunala planmonopolet. Avslutningsvis berörs frågor såsom partsautonomins betydelse och hur de olika delfrågorna inverkar på varandra. Allra sist diskuteras exploateringsavtalets existensberättigande i förhållande till kommunala förutsättningar och den sammanblandning mellan offentlig och privat rätt som skett under den senaste tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)