Återhämtning vid distansarbete under covid-19 : Betydelsen av socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Linnéa Nilsson; Sara Borén; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Till följd av covid-19 har distansarbetet i Sverige ökat markant. Att arbeta hemifrån har förändrat social arbetsgemenskap samt försvårat gränsdragning mellan arbete och fritid. Syftet med föreliggande studie var att vid kontexten distansarbete undersöka hur arbetsrelaterat socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv hänger ihop med återhämtning genom de fyra dimensionerna avslappning, bemästrande, kontroll och psykologisk distansering. En digital enkät lades ut på Facebook och LinkedIn samt skickades till några arbetsplatser, vilket gav 262 respondenter. Resultatet av fyra hierarkiska regressionsanalyser visade att socialt stöd hade starkast relation till återhämtningsdimensionen kontroll, medan konflikt mellan arbete och privatliv hade starkast relation till psykologisk distansering. Studien bidrar med forskning inom de fyra återhämtningsdimensionerna vid distansarbete. Vidare forskning krävs för att kunna generalisera och dra slutsatser om dimensionerna, men studien visar ändå på vikten av arbetsrelaterat stöd samt att en låg konflikt mellan arbete och privatliv främjar återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)