Medarbetares förväntningar på ledningen som superhjältar: En kvalitativ studie av medarbetare i Y-generationens förväntningar på och förståelse av ledningskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Den högsta ledningens kommunikation är av stor vikt i organisationer, då den utgör grunden för övergripande styrning och strategi, samt skapar förutsättningarna för en enad verksamhet. Trots vikten av ledningskommunikationen i organisationer saknas förståelse för fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. Denna studie utgår från ett medarbetarperspektiv, med avgränsning till generation Y, samt ett kommunikativt perspektiv på ledarskap. I och med coronapandemins utbrott har förutsättningarna för organisationskommunikation förändrats. Studien syftar till att bidra med ny kunskap och fördjupad förståelse till forskningen inom området för ledningskommunikation. Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare tillhörande generation Y inom en fallorganisation i svensk kontext. Studien undersöker medarbetare tillhörande Y-generationens förväntningar på ledningens fysiska och digitala kommunikation samt hur medarbetare förstår ledningens kommunikation i relation till sitt egna arbete och organisationen i stort. Studien finner att medarbetares förväntningar är tydlighet, transparens och synlighet. Den digitala kontexten förstärker hierarkier, ökar risken för missförstånd och gör det svårare att upprätthålla kulturen, varför ledningen måste vara mer synlig. Medarbetare förstår ledningens kommunikation som betydelsefull för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, att känna trygghet och att känna sig motiverad att sträva efter det gemensamma målet. I relation till organisationen som helhet förstår medarbetarna ledningens kommunikation ha betydelse för initierandet och upprätthållandet av kulturen, samt de värderingar som genomsyrar organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)