Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv : En intervjustudie ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: I takt med att världen digitaliseras och att allt fler företag börjar upptäcka fördelarna med molnbaserade IT-system, så misslyckas fortfarande hela 2/3 av alla IT-projekt trots att liknande projekt har gjorts många gånger förut. Denna kandidatuppsats har som syfte identifiera, beskriva och förklara de faktorer som påverkar en övergång från dagens lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system, ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv. Primära empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer av fyra respondenter. Intervju-erna fokuserade på deras erfarenheter och uppfattningar om vilka faktorer som påverkar en övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system. Respondenterna har olika perspektiv och har olika arbetsbakgrund, men gemensamt är att samtliga arbetar inom IT-området. Tre av dem har syste-mimplementatörsbakgrund och den fjärde arbetar som IT-chef hos ett kundföretag. En viktig slutsats från denna studie är att det inte finns lika stora risker vid en övergång till ett molnbaserat IT-system som marknaden upplever. De faktorer som har en hög påverkan på en fram-gångsrik övergång från lokalt till molnbaserade IT-system, Ur ett systemimplementatörsperspektiv är det individen och den individuella förmågan och kompetens. Ur ett projektgruppperspektiv är det att etablera en effektiv kommunikation.  Ur ett kundperspektiv är deras mognad och samsyn för projektet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)