Kvinnlig prostitution : En kvalitativ innehållsanalys av medias rapportering om orsaker till kvinnlig prostitution

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att studera hur media, under år 2018, skildrade orsaker till kvinnlig prostitution och hur medias beskrivningar förhåller sig till de orsaker som forskning om kvinnlig prostitution redovisar. För att besvara syftet har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av 17 artiklar från Aftonbladet och DN. Resultatet av studien har visat att tidningsartiklar kring orsaker till kvinnlig prostitution beskriver flera skiftande orsaker som har kunnat relateras till den tidigare forskningen. Däremot finns det en överrepresentation av sådana orsaker som genomsyras av tvingande karaktär. Med utgångspunkt i teorin om sensationell journalistik kan det förstås som att denna typ av artiklar är överrepresenterad då den innehåller ett större mått av sensation och därmed högre nyhetsvärde. Resultatet från studien diskuteras utifrån ett dagordningsteoretiskt perspektiv. Allmänhetens föreställningar om orsaker till kvinnlig prostitution tolkas som påverkade av medias rapportering om tvingande orsaker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)