Integrationsarkitektur och standardisering inom molntjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning:

Företag använder sig av olika informationssystem, och allt oftare av molntjänster anpassade för enskilda affärsområden. Möjligheten att använda sig av olika leverantörer för olika moduler ställer högre krav på integration. Ett produktionssystem måste kunna kommunicera med företagets faktureringssystem. Bristande flexibilitet kan försvåra företags möjligheter att använda sig av den modul som är bäst lämpad till uppgiften. Dyr och komplicerad integration kan potentiellt göra det svårt att använda sig av olika leverantörer. Denna uppsats försöker svara på vilka utmaningar kunder och konsultbolag ställs inför, och hur dessa bäst hanteras. Inga tidigare forskningsarbeten kunde identifieras inom detta område. Det krävdes därför en grundlig undersökning bland berörda aktörer. Då det inte fanns några underbyggande fakta att skapa kvantitativa analyser kring valdes en kvalitativ metod. Deltagarna hade stora friheter att resonera kring frågeställningen utan inblandning från testledaren. Vi kom fram till ett antal riktlinjer för hur en slutgiltig integrationsstandard bör se ut. Arbetet utfördes på IT-konsultbolaget Cybercom. I samarbete med ett antal företag, väl lämpade för det berörda området, utfördes intervjuer för att få fram tillförlitliga resultat. Slutsatsen blev att det krävs någon form av standardisering inom integration av molntjänster för att hantera problematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)