Icke- farmakologiska behandlingsmetoder för kvinnor med primär dysmenorré : Evidensbaserad omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Primär dysmenorré, svår menstruationssmärta utan sjukdomsrelaterad bakomliggande orsak, är det vanligaste gynekologiska besväret för unga kvinnor. Idag fokuseras behandlingen av menstruationssmärta på läkemedel. Det har dock visats att kvinnor även använder sig av ickefarmakologiska metoder för att lindra sin smärta. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka om det finns evidens för att följande ickefarmakologiska behandlingsmetoder kan lindra primär dysmenorré: akupunktur, akupressur, kostvanor och kostterapi, massage, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), värme samt örtterapi.

Metod: Sökningar genomfördes i databaserna AMED, CINAHL, Cochrane Library samt Pubmed. På grund av få artikelträffar och låg kvalitet hos artiklarna exkluderades massage och värme. Totalt inkluderades 18 engelskspråkiga artiklar, publicerade mellan år 1999-2009, vilka redovisade resultat från sammanlagt 92 studier. Sammanlagt 23 studier undersökte akupunktur, 11 undersökte akupressur, 46 undersökte örtterapi, 3 undersökte kostterapi och kostvanor samt 9 undersökte TENS. Kvalitetsgranskning genomfördes enligt en mall från Forsberg & Wengström (2008).

Resultat: Det finns evidens för att akupressur, TENS och örtterapi lindrar primär dysmenorré. Vilka specifika akupunkter och örter som har en smärtlindande effekt är dock oklart. Sjuksköterskan kan ge råd till patienter med primär dysmenorré att prova TENS för att lindra sina menstruationssmärtor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)