Hur upplevs rollen som chef?Sex enhetschefer om sin position ur ett rollperspektiv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Alexandra Repsgård; [2009-08-25]

Nyckelord: Roll; Chefsroll; Enhetschef; Mellanchef;

Sammanfattning: Mitt syfte med denna undersökning är att, genom en kvalitativ ansats, få en upplevelse samt ökad förståelse om chefskapet, i min undersökning representerade av enhetschefer, samt hur denna roll som chef upplevs. Min frågeställning berör dels hur de själva ser sin position ur ett rollperspektiv, men även vad de hade för förväntningar innan tillträdandet av chefspositionen. Den berör även liknelser och skillnader i förväntningarna och den faktiska verkligheten, samt hur förväntningarna motsvarade denna, när de väl hade börjat arbeta i sin position.Frågeställningen tar även upp hur cheferna upplever sin roll gentemot den underordnade personalgruppen samt de överordnade cheferna.Jag har valt en kvalitativ ansats i denna undersökning, eftersom mitt syfte hänger samman med att få en ökad förståelse samt att sträva efter att bilda sig en uppfattning av intervjuobjektens livsvärld angående frågeställningen. När jag tolkade materialet använde jag mig av det hermeneutiska synsättet, eftersom detta fokuserar på just tolkning och förståelse av innebörden i texter. Vidare har jag en deduktiv ansats, där jag utgår från en del tidigare forskning samt valda teorier som berör mitt område, exempelvis rollteorier, som jag sedan kopplar till mitt material i analysen.Ur mitt resultat kunde man främst utröna att de flesta av respondenterna upplevde sin roll som komplex. De beskrev en känsla av att motstridiga krav och intressen kom både ovan – och underifrån i organisationen samt att dessa krav och förväntningar på deras roll ofta kolliderade. De upplevde ofta en konflikt i sin chefsroll, eftersom dessa förväntningar i rollen var oförenliga och på så sätt hamnade i konflikt med varandra. Att kunna prioritera blev alltså nödvändigt för cheferna och denna prioritering upplevdes ibland som stressande och en känsla av otillräcklighet i rollen kunde infinna sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)