Sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slut : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Palliativ vård fokuserar på att lindra lidande och främja livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Vården syftar till att ge omsorg och stöd till patienter och dennes närstående. Sjuksköterskor har en central roll i den palliativa vården och den kanses som både utmanande och givande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdi livets slut. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutliga kategorier. Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor hade en önskan om att ge god vårdtill patienter i livet slut, och detta kunde främjas på olika sätt. Att ha en fungerade teamsamverkan och få stöd från medarbetare var viktigt när svåra beslut skulle tas och det fanns ett behov av att reflektera med sina kollegor. Arbetet kunde vara psykisk påfrestande men sågs också som meningsfullt och givande. Det fanns försvårande omständigheter som påverkade sjuksköterskors förmåga att ge god vård. Att kunna kommunicera med patienter och närstående sågs som viktigt, men de kunde känna osäkerhet och tvivel gällande detta. Slutsatsen blev att sjuksköterskor som arbetar med vård i livets slut har ett stort behov av stöd för att kunna hantera den känslomässiga börda som arbetet innebär. Det behövs också goda kunskaper i kommunikation för att de ska känna sig trygga och säkra i situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)