”Att vara kvalificerad samtals-partner och rådgivare” -En kvalitativ studie om speciallärarutbildningen speciali-sering utvecklingsstörning Lise Persson

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur utbildningsverksamheten på fyra lärosä-ten utformar undervisningen i relation till examensmålet ”visa förmåga att vara en kvalifice-rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling” inom spe-ciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning.Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och genomfördes med en kombination av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. Källmaterialet tol-kades och analyserades med hjälp av en tematisk analysprocess med inspiration från ett verk-samhetsteoretiskt perspektiv.Resultatet visar att alla undersökta lärosäten hanterar både teoretiska och praktiska moment när de bearbetar aktuellt examensmål. Det framkommer även att lärosätena gör olika val vad gäller progression, kurslitteratur och uppgifter i kurserna. Två lärosäten bearbetar examens-målet tillsammans med övriga speciallärarspecialiseringar och med specialpedagoger, medan två lärosäten har förlagt innehållet inom vald specialisering. Reflektionen tycks fylla en vik-tig roll i undervisningens utformning och innehåll på samtliga lärosäten och används förmod-ligen för att förena de praktiska momenten med teoretiskt innehåll. Något som skiljer sig åt på de olika lärosätena är hur de praktiska uppgifterna konstruerats, från mer pseudo-praktiska till reellt praxisnära. Slutligen framkommer det att det råder en del motsättningar, exempelvis om förhållandet mellan teori och praktik, inom lärosätena som på olika sätt kan påverka utbild-ningarnas utformning och innehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)