DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. Men vadinnebär det egentligen? Och hur påverkar det hållbarheten?“DIGGitalisering och hållbarhet” är en kvalitativ studie om hur Myndigheten för digitalförvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att bidra till hållbarhet och uppfyllnadav de globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som formulerats i Agenda 2030.Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som dyker upp i gränssnittet mellanhållbarhet och digitalisering samt vilka möjligheter digitalisering kan medföra ihållbarhetsarbetet. Genom att använda myndighetens verksamhet som fallstudie söker studienatt bidra med förståelse för hållbarhet i relation till digitalisering och hur myndigheten genomsin verksamhet, kan bidra till hållbar utveckling. De globala utvecklingsmålen används somett medel att kategorisera och exemplifiera hur deras olika ansvarsområden skulle kunnabidra till hållbarhet.Det teoretiska ramverket är format för att beskriva digitalisering som ett möjligt verktyg tillhållbarhet, begränsat till de tre hållbarhetsdimensionerna samt resiliens. Med hjälp av dessadiskuteras det insamlade materialet, vilket har samlats in genom informantintervjuer medanställda på myndigheten samt granskning av centrala dokument. Materialet har sedankategoriserats med hjälp av ett kodschema och vidare legat till grund för en tematisk analysdär huvudsakliga och underliggande teman har identifierats. De fyra huvudsakliga teman ärMöjligheter, Öppna data, Utmaningar och Beröringspunkter.Resultatet redogör för vilka av delmålen för hållbar utveckling som har direkta och indirektakopplingar till Myndigheten för digital förvaltnings verksamhet. Det var nödvändigt attanalysera kopplingarna enligt delmålen då alldeles för breda antaganden kunde göras frånmålens rubriker. Resultatet visar att myndigheten har flera möjligheter att bidra till hållbarhetoch målens uppfyllande men de behöver först ha mer kunskap om avväganden mellan de trehållbarhetsdimensionerna. Det finns också avgörande utmaningar som försvårar hållbardigitalisering, till exempel resurser för samverkan och oklara intentioner med digitalisering. .Slutsatsen är att myndigheten bör fokusera på hur de kan bidra till hållbarhet genom att arbetamed socioekonomisk inkludering och måluppfyllnad av Agenda 2030 genom öppna data.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)