Språkutveckling i matematikklassrummet : En observationsstudie i årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Författare: Julia Von Sydow; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Fler och fler elever kommer till skolan med ett annat modersmål än svenska. Dessutom visar statistikfrån Skolverket att många av dessa elever har svårigheter att uppnå godkänt i flera av skolans ämnen.En möjlig förklaring till detta är brist på kunskaper i undervisningsspråket. Detta ställer nya krav påämnesläraren och den undervisning som planeras och genomförs. Alla lärare måste arbetaspråkutvecklande i sina ämnen. Matematik anses ofta till viss del felaktigt vara ett internationelltspråk. Sanningen är snarare att matematiken innehåller många komplicerade begrepp som kan skiljasig mellan olika språk och kulturer. Syftet med denna studie är att ta reda på hur matematiklärare iårskurs 4-6 arbetar med språkutveckling i sitt ämne. För att undersöka detta har tre lärare på tre olikaskolor observerats under ett par lektioner. Observationerna har sedan kategoriserats utifrån de tregrundläggande principerna för språkutvecklande undervisning: lära i kontextrika sammanhang,språklig stöttning, skapa en rik klassrumsinteraktion. I studien framkom att alla tre principer användsmen i olika utsträckning, på olika sätt och i olika situationer. Den tredje principen, skapa en rikklassrumsinteraktion, var den svåraste att få till trots att den anses vara den viktigaste. Ett hinder fördenna princip skulle kunna vara klassrumsmöbleringen då olika konstellationer fungerar olika bra fördetta ändamål. Resultatet visar även att andraspråkselever till viss del själva efterfrågar stöttning avolika slag. Slutsatsen av denna studie kan sägas vara att lärarna generellt var duktiga på att stötta sinaelever språkligt men att de upplevde svårigheter med att få till en rik klassrumsinteraktion. Dennastudie kan med fördel användas av lärare som utgångspunkt för diskussioner om den egnaverksamheten gällande språkutvecklande ämnesundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)