En explorativ studie om rekrytering inom IT-företag - Arbetsmotivation hos IT-individer

Detta är en Kandidat-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Ella Elzbieta Gano; [2012-02-03]

Nyckelord: Kompetensbehov; individens behov; arbetsmotivation; mål;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka rekrytering inom IT-branschen. Fokusligger på IT-individen, hennes/hans mål, behov och vad som motiverar i arbetet.Undersökningen behandlar fenomenet från två perspektiv, företagets ochindividens. Metoden som används är en kvalitativ ansats. Empiri hämtat frånlitteratur och intervjuer sammanställs. Vidare presenteras ett antal psykologiskapresenteras. De används dels till att utforma intervjufrågor och dels till attanalysera studiens resultat. De framträdande teman i delen som omfattar ITindividensmål är bl.a ”starta eget” och ”kunna det senaste”. Feedback träderfram som en viktig faktor som både motivations och uppskattningsfaktor.I delen som omfattar IT-företag är det egna nätverk och Linked in somframträder som en kanal för att hitta rätt kompetens. 80-talisterna beskrivs somrörliga och krävande av respondenter. Slutsatser som dras från analysen avundersökningen bidrar till större förståelse av IT-individen, IT-företaget och depågående förändringar inom branschen. Resultatet av undersökningen pekar utfaktorer som motiverar IT-individen och vilka behov och mål hon/han har.Genom att matcha dessa med företagets behov kan man effektiviseraarbetsmiljöer, vilka i sin tur kan stärka organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)