Påverkan av mobiltelefonanvändning vid inlärning på gymnasieelevers minnesprestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Ungdomar tillhör idag det som kallas den digitala generationen och äruppvuxna i en verklighet där tekniska redskap är en självklarhet.Mobiltelefonanvändning under lektionstid innebär deladuppmärksamhet. Tidigare forskning visar att användning av tekniskaredskap vid inlärning påverkar studenters akademiska prestationnegativt. Gymnasieelever är en sällan undersökt målpopulation isamband med uppmärksamhet och inlärning. Syftet med denna studievar att undersöka om mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkargymnasieelevers minnesprestation. Ett experiment bestående av ettfriåtergivningstest och ett läsförståelsetest genomfördes med 49deltagare. Deltagarna som använde delad uppmärksamhet mottog ochsvarade på ett meddelande i sin mobiltelefon under inkodning.Resultatet visade att mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkargymnasieelevers minnesprestation negativt vid läsförståelse. Merspecifikt påverkades manliga gymnasieelever mer av deladuppmärksamhet vid läsförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)