DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. Texternaär publicerade mellan 18 augusti 2017 och 3 september 2017.Resultat: Resultatet av den här kvalitativa innehållsanalysen visar att det skiljer sig mycket lite i hur de olika medierna skriver om ryttarna ur ett genusperspektiv. När det kommer till vilka genusmarkörer som görs framkommer vissa resultat som skiljer sig från dentidigare forskningen. Det är inte ovanligt att männen porträtteras med typisktkvinnliga genusmarkörer, så som leenden, känslor eller värdesättande av relationer. Påsamma sätt är det inte helt ovanligt att kvinnorna porträtteras med typiskt manligagenusmarkörer så som att de är hårt arbetande eller fokuserade. Trots detta finns det entydlig könsmaktsordning där männen är överordnade kvinnorna. Den här könsmaktsordningen är inte explicit, exempelvis porträtteras alla ryttare leende oavsett kön. Slutsatsen blir dock att atleterna allt som oftast porträtteras som ryttare på olika nivåer av denna maktordning snarare än tillskrivs sina kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)