Goodwillnedskrivningar -En kvantitativ studie av industri- och telecombranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund- och problembeskrivning: Enligt IAS 36 skall immateriella tillgångarinklusive goodwill årligen nedskrivningsprövas för att återspegla verkligt ekonomisktvärde. Goodwillnedskrivningar har varit begränsade de senaste åren. Finanskrisenpåverkade den finansiella marknaden världen över och gjorde att världsekonominhamnade i kris. Detta borde ha lett till att en goodwillnedskrivning skulle vara aktuell.Trots lågkonjunkturen de senaste åren har det inte gjorts påtagligagoodwillnedskrivningar och man kan ställa sig frågan om företagens goodwillpostverkligen avspeglar det verkliga ekonomiska värdet?Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken effekt lågkonjunkturen har haftpå goodwillnedskrivningar för börsnoterade företag inom industri- ochtelecombranschen på Nasdaq OMX Stockholm 30. Vi vill undersöka vilken effektdiskonteringsräntan har på goodwillnedskrivningar samt hur viktigt det är attföretagen lämnar fullständig information i sina finansiella rapporter.Avgränsning: Vi kommer att begränsa vår uppsats till företag inom industri- ochtelecombranschen som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm 30. Vi kommer attundersöka de företag som följer IFRS. De företag som har valts ut har haft enpublicerad årsredovisning 2008.Metod: Vi har utfört en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. Vi harsamlat in data från berörda företags årsredovisningar och sammanställt dennainformation. Vi har jämfört insamlad information mot tidigare forskning och kopplatsamman med teoretisk referensram.Resultat och slutsats: Företagens incitament, nedskrivningsfördröjningar samtbristen på nedskrivningsbehov kan vara anledningar till att goodwillnedskrivningarnahar varit begränsade under lågkonjunkturen. Diskonteringsräntorna har under 2008-2012 till största del varit oförändrade eller ökat. Användandet av en lågdiskonteringsränta måste inte resultera i färre nedskrivningar.Samtliga företag i vår undersökning lämnar bristfällig information i sina finansiellarapporter.Förslag till vidare forskning: Intressant att se hur K3 regelverket påverkargoodwillnedskrivningar. Det hade även varit intressant att göra en studie somomfattar ytterligare några år för att se om Hayn och Hughes studie om fördröjningarfortfarande är aktuellt. Under dessa år kommer även IFRS att hinna bli mer etablerat.En kvalitativ undersökning om goodwillnedskrivningar hade även varit intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)