Patienters uppfattning om allmänpsykiatrisk heldygnsvård

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patienten, främja goda kontakter mellan patient och personal och tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården. Forskning inom psykiatrisk vård har undersökt hur patienter uppfattar dessa områden. Denna forskning har resulterat i att Sverige har infört en nationell satsning för att mäta patienternas uppfattning om den vård de har fått.

 

Syfte: Syftet är att undersöka patienters uppfattning om vården på en allmänpsykiatrisk heldygnsavdelning.

 

Metod: En enkät bestående av frågor med skattningsskala eller fasta svarsalternativ gavs till 25 inneliggande patienter på en svensk heldygnsvårdsavdelning. Enkäten besvarades av 14 patienter vilket gav en svarsfrekvens på 56 %. Svaren har förts in i programvaran Exel och analyserats med utgångspunkt från kategorierna bemötande, information, personcentrerad vård, planering av vården, närstående och vårdmiljö.

 

Resultat: Resultatet visar på att uppfattningen om hur man upplever vården på avdelningen varierar kraftigt. Dock kan man tyda att deltagarna upplever sina kontaktpersoner positivt och att de anser att den information som ges är tydligt. De områden som deltagarna upplever mindre bra är framför allt delaktighet i att utforma sin egen vård och avdelningens sammarbete med andra vårdinstanser.

 

Slutsats: Hur deltagarna uppfattar vården varierar avsevärt. Dock var deltagarna nöjda med sina kontaktmän. Delaktighet och långsiktig planering av vården var områden som fungerade mindre bra.  Medianvärdet på flertalet av frågorna låg kring den mittersta delen av skattningsskalan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)