Relationen mellan stat och individ i narkotikapolitiken – Perspektiv från Locke och Rousseau

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens huvudsyfte är att spegla relationen mellan stat och individ så som den tar sig uttryck i lagen om konsumtionsförbud av narkotika. Med hjälp av regeringspropositioner och filosofiska teorier av Locke och Rousseau presenteras en analys av politisk-filosofisk karaktär. Av analysen framkommer det att beroende på vilken syn av relationen mellan stat och individ man har, är avgörande för huruvida man anser att lagen mot konsumtion av narkotika är rättfärdig eller inte. Vi påvisar att Locke lägger störst vikt vid individens frihet, medan Rousseau lägger störst vikt vid kollektivets bestämmanderätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)