Att tona ner en retoriker - Om att översätta ett franskt manifest till en ny kontext

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Den här uppsatsen utgår från en översättning av delar av manifestet Osons! – Plaidoyer d'un homme libre (’Våga! – En fri människas försvarstal’). Uppsatsen består av en översättningsdel och en analysdel. Analysdelen består av tre delar där källtexten först analyseras, sedan görs överväganden inför översättningen och slutligen diskuteras problem som har uppstått vid översättningen. Det problem som analyseras i den här uppsatsen är det värderande språk som författaren använder. I uppsatsen görs en undersökning av några parallelltexter och den visar att liknande texter på svenska vanligen är mindre känsloladdade och i lägre grad använder bildspråk. En alltför stor avvikelse från det här mönstret kan minska textens trovärdighet och därför anpassas språket genom att bildspråk och värdeladdade ord tonas ner i översättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)