Medarbetares möjlighet till kompetensutveckling : Jämställdhet inom industribranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Flertalet organisationer värderar den mänskliga resursen som den viktigaste resursen i ett företag. Trots betydelsen av att ha kompetent personal i organisationer har tidigare studier påvisat ett samband mellan individers kön eller ålder och tillgång till kompetensutveckling. Med kompetensutveckling avses de insatser som organisationer vidtar för att utveckla och förnya kompetens hos en individ. I flertalet fall har kvinnliga och äldre medarbetare inte erbjudits kompetensutveckling i lika hög grad som manliga respektive yngre medarbetare. Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken roll jämställdhetsarbetet har vid de kompetensutvecklingsinsatser som organisationer inom industrin vidtar, vilket kan påvisa flera förklaringar till faktorer som utgör ett eller flera hinder till individers kompetensutvecklingsmöjligheter. Dessa påverkansfaktorer kan uppmärksamma och inspirera andra organisationer inom industrin till att identifiera medarbetares kompetensutvecklingsmöjligheter i sina företag. Metod: Denna uppsats baseras på flermetodsforskning då de två forskningsansatser som ligger till grund för studiens utförande utgör en metodkombination. En kvantitativ forskningsansats har antagits för att studera insamlad statistik från respektive företag och på så vis kunna besvara frågeställningen om hur fördelningen av hur individers möjlighet till kompetensutveckling ser ut utifrån kön och ålder. En kvalitativ forskningsansats har sedan tillämpats för att undersöka vilka påverkansfaktorer denna fördelning beror på. Resultat/Slutsats: Fördelningen över antalet deltagande medarbetare i utbildning, utifrån kön och ålder, har påvisat ett jämställt resultat vilket motsäger tidigare forskning. Studien har istället identifierat tre andra faktorer som påverkar medarbetares möjlighet till kompetensutveckling i de företag som studien baseras på. Dessa tre faktorer kan urskiljas i Stockfelts (1988) kompetensperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)