Riskfaktorer för akuta reaktioner efter intravenös administrering av jodbaserade kontrastmedel : -En allmän litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Victoria Segervinge; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Antalet röntgenundersökningar med jodbaserade kontrastmedel inom datortomografi ökar med varje år. Administration med kontrastmedlet är nödvändig för diagnostisering av olika sjukdomstillstånd. Jodbaserade kontrastmedel kan framkalla akuta reaktioner hos patienter. Kunskap om riskfaktorerna för akuta reaktioner och hur dessa identifieras viktigt för röntgensjuksköterskan, detta för att kunna förutse akuta reaktioner och jobba förebyggande. Syfte: Syftet med studien var att studera riskfaktorer för akuta reaktioner efter administreringen av jodbaserade kontrastmedel. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med 13 vetenskapliga artiklar inkluderade. Resultat:Resultatet visade att det fanns många riskfaktorer för att drabbas av akuta reaktioner på jodbaserade kontrastmedel. Akuta reaktioner påträffades hos patienter med olika sjukdomar, allergier och patienter med försämrat allmäntillstånd. Akuta reaktioner påträffades mellan patienter som hade astma, patienter som administrerades med kontrastmedlet för första gånger och hos dem som reagerade på kontrastmedlet tidigare. Resultatet visade att med ökade kontrastmedels dos och injektionshastighet ökade antalet akuta reaktioner. Administreringen med olika typer av kontrastmedel påverkade antalet akuta reaktioner. Bland riskfaktorer nämndes också ålder och kön. Antalet akuta reaktioner på kontrastmedlet minskade med stigande patienternas ålder. Kvinnliga patienter löpte större risk att drabbas av akuta reaktioner jämför med män. Ångest, nervositet och rädsla hos patienter inför undersökningen kunde utlösa en akut reaktion. Slutsats:Det finns ett flertal riskfaktorer för att drabbas av akuta reaktioner i samband med administrering av jodbaserade kontrastmedel. Inför administreringen av jodbaserade kontrastmedel bör röntgensjuksköterskan kontrollera riskfaktorer för akuta reaktioner hos patienten och bedöma patienternas allmäntillstånd. Det finns svårigheter i identifieringen av riskfaktorer på grund av bristande information i röntgenremissen. Ytterligare forskning behövs inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)