Ett kommunikativt arbetssätt, bland de yngre barnen/barn i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Vår studie handlar om vilka metoder pedagogerna använder att kommunicera med barn i verksamheten. Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att göra observationer på en avdelning som finns på en flerspråkig förskola i Skåne.Med några års erfarenheter inom förskolan har vi upplevt en problematik gällande hur man kommunicerar med barn, både verbalt och icke verbalt. Hur kommunicerar pedagoger till barnen i kapprummet? Vad finns det för hinder i kommunikation mellan pedagoger och barn i förskolan? När vi sedan fått syn på de olika hinder som finns behöver vi få rätt verktyg och sedan kunna använda dessa på rätt sätt. Det som framkom i vår studie är att pedagoger har många olika sätt att arbeta med kommunikation.Resultatet av analysen blev att pedagogen är en viktig faktor i hur kommunikationen mellan pedagog och barn sker och utvecklas men också hur ett brett kommunikativt arbetssätt gynnar både pedagoger och barn. Teorin eller snarare modellen som vi använt för vårt arbete är barriärmodellen som är en del av processinriktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)