Mänsklig skala i fokus! : Planförslag över Weibullsholm, Landskrona stad, Skåne län

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning:

Följande examensarbete är ett gestaltningsinriktat planförslag för en ny stationsnära stadsdel i Landskrona stad som vidareutvecklar områdets kollektivtrafiknära läge. Den fysiska utformningen bygger på en nätstruktur med gena stråk och fysiska rumsbildningar som skapar målpunkter, grönstruktur och utblickar i landskapet. Planförslaget baseras på en diskussion om skala, utformning och synintryck med slutsats att den fysiska grundutformningen och byggnadernas arkitektur hör ihop, där nyckeln är variation, mänsklig skala och mängden synintryck som miljön erbjuder. Landskrona är en sundsnära mellanstor stenstad i Skåne med karaktär av befästningsstad, parker, kolonier och tydliga bebyggelseårsringar. Staden har också en industrihistoria som varvsstad där varvskrisen på 1970-talet slog hårt mot staden med stor arbetslöshet till följd. Än idag finns ett verksamt varv kvar och kranmastar utgör ett tydligt riktmärke i staden. I arbetet ligger fokus på skala och utformning, två nybyggnadsprojekt har analyserats, stadsdelen Örestad i Köpenhamn och Bo01-området, Västra Hamnen, Malmö. Även skala och stadsplanemönster i Landskrona har studerats. Stadsplaneutsnitt i samma skala med rutnätsstad, storgårdskvarter, trädgårdsstad, storskaliga kvarter och hus i park har jämförts. Studierna har gjorts för att fastställa skala och kvartersutformning i planförslaget. Trafikleder och målpunkter som offentliga byggnader och rekreations-/idrottsområden har synliggjorts för att möjliggöra en koppling mellan planområdet och resten av staden och ansluta det till målpunktstäta områden. Planområdet har inventerats och landskapet analyserats. Kvaliteter i området har uppmärksammats för att tillvaratas i förslaget. Planförslaget presenteras med en övergripande plan, markanvändningskarta och etappindelningar. Karaktärer, volymstudier och sektioner har gjorts för att illustrera intentionerna med förslaget. Fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med en utbyggnad utvärderas i en SWOT-analys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)