Hur upplevs den egna hälsan : av människor som lever med hiv?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning:

Studiens syfte är att beskriva hur människor som lever med hiv, i en stad i västsverige, erfar den egna hälsan. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Genom bearbetning av textdata blev resultatet fyra kategorier: vitalitet för människan som lever med hiv, kampen med mitt liv, utsatthet på grund av fördomar och okunskap och sorg är att inte kunna leva ett önskat liv. Med tillhörande underkategorier: accepterad för den jag är, strävan efter balans, mognat som människa, frihet att kunna leva mitt liv, livet är som det är, klar med livet, skuldbelagd på grund av hiv, livrädd för okunskap, objektifierad som människa, stort ansvar är en börda, tar min energi, ledsen över människors fördomar, begränsad i livet, jag har förändrats och oärlig då jag inte kan berätta.

Resultatet visar att Vitalitet för människan som lever med hiv upplevs då informanterna bland annat erfar mod att vara öppen om hiv. Kampen med mitt liv upplevs då informanten beskriver svårigheten att acceptera ett liv med hiv. Rädsla beskrivs som en kamp i samband med att bli avvisad. Utsatthet på grund av fördomar och okunskap upplevs till exempel då vårdpersonal avslöjar informanternas hiv öppet. Sorg är att inte kunna leva ett önskat liv och beskrivs i samband med hur livet förändrats efter hivdiagnosen. Diskussionen skildrar  bland annat hur informanterna upplever att livet blivit begränsat på grund av biverkningar och rädslan att inte våga avslöja hiv för närstående. Välbefinnande upplevs då informanterna erfar frihet. Stigma är förekommande från samhället och informanterna själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)