Personers upplevelse av att leva med psoriasisartrit : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som drabbar personer i åldern 40-50 år oberoende av kön. Sjukdomen har diffusa symtom som påverkar flera organsystem; leder, hud och naglar. Dessa diffusa symtom leder till att PsA är svår att diagnostisera och personer får gå utan behandling länge. För att kunna förbättra livskvaliteten för personer med PsA krävs det att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt. Det innebär att se till hela människans behov och inte enbart de fysiska symtomen. Fokus bör därför ligga på att försöka förstå personers upplevelse av att leva med PsA, för att kunna bemöta dessa personers behov. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med psoriasisartrit. Metod: Litteraturstudien baserades på 9 vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Personers upplevelse av att leva med PsA beskrivs i 5 huvudkategorier. Till följd av sjukdomen upplevde personer sig begränsade i sitt privatliv och arbete. De upplevde även en misstro och oförståelse från vård och omgivning, vilket ledde till en ångest, depression och en känsla av att vara annorlunda jämfört med friska personer. Personer med PsA hanterade sin sjukdom genom att uthärda, tänka positivt och försöka leva “normalt”. Slutsats: Att bemöta en person med PsA är komplext och kräver att människan ses som en helhet. Som sjuksköterska är det viktigt att använda sig av personcentrerad vård, men ytterligare kunskap inom området behövs för att på bästa sätt kunna bemöta personer med PsA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)