Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. Det finns stort intresse inom förskolevärlden för pedagogisk dokumentation. Därför har studiens syfte varit att undersöka hur olika pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in med hjälp av fyra intervjuer där frågorna utgått från ett didaktiskt perspektiv. Den valda teorin är socialkonstruktionismen, en teori där grundtanken är att kunskap uppstår genom sociala processer. I studiens resultat diskuteras frågeställningarna utifrån samtliga pedagogers intervjuer och svar. Pedagogerna gav uttryck för deras tankar kring vad pedagogisk dokumentation är och hur de arbetar med den. Resultatet visar att dessa förskolor använder sig av liknande dokumentationsformer och arbetssätt men att det även finns skillnader gällande hur de delar upp arbetet kring den pedagogiska dokumentationen. Nyckelord: Förskola, kommunikation, pedagogisk dokumentation, socialkonstruktionism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)