Dynamiska och statiska subtraktionssituationer : En variationsteoretisk analys av elevböcker i matematik för årskurs ett

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Författare: Karin Zimmermann Velan; Daniela Pana; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa hur fyra elevböcker i matematik för årskurs 1 gör det möjligt för eleverna att urskilja dynamiska och statiska situationer inom subtraktion och de begrepp som kopplas till dessa. Syftet är också att belysa hur de kritiska aspekter som forskning lyfter i detta sammanhang behandlas. En kvalitativ metod har använts där innehållet i elevböckerna har analyserats utifrån valda delar av variationsteorin. Resultaten visar att de olika subtraktionssituationerna och de kritiska aspekterna minskning och jämförelse överlag hålls åtskilda. Vidare visar resultaten att de begrepp som kopplas till dessa situationer, samt hur kopplingen mellan begrepp och situation görs, varierar mellan elevböckerna. Detta kan leda till att eleverna inte ges möjlighet att först urskilja de olika begreppens matematiska betydelse och i förlängningen får svårigheter med att koppla begreppen till rätt situation. Resultaten visar vikten av att lärarna granskar de elevböcker som eleverna arbetar enskilt med, då de inte alltid synliggör de kritiska aspekterna som eleverna behöver urskilja, med avseende på olika situationer inom subtraktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)