Sjukdomar ur ett säkerhetsperspektiv. En analys av svensk politik och media med fokus på fallen HIV/AIDS samt ebola

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar frågan hur diskursen kring sjukdomarna HIV/AIDS och ebola ser ut i svensk politik och media. Vi analyserar uttalande i riksdagsdebatter och artiklar från Dagens Nyheter, vi kommer se till en specifik tidsperiod under åren 1994 i fallet av HIV/AIDS och i fallet av ebola ser vi till 2014. Vi utgår från säkerhetiseringsteorin och i analysen kommer vi se till uttalande kring sjukdomen. Vi kommer titta på hur sjukdomarna framställs, vem som genomfört uttalandet och vilka språkliga verktyg som används. Resultatet visar att i fallet HIV/AIDS sker det inte en säkerheisering utan sjukdomen framställs som ett problem i Afrika. I fallet av ebola presenteras sjukdomen som ett hot i utvecklingsländer, Sveriges sjukvård ses som välutvecklad och därför kommer det inte leda till en epidemi i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)