Att hantera det oväntade : Händelser som inte fångas upp av riskanalyser i projekt

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Erik Söderström; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sedan mitten av 1900- talet har användningen av arbetssättet projekt ökat i bådeprivat och offentlig sektor. I och med ökningen blir frågor om hur projekt i störreutsträckning kan nå sina mål allt mer intressanta. En av projektets utmaningar äratt hantera den osäkerhet som finns naturligt i arbetssättet. För att hanteraprojektets osäkerhet har undersökningen identifierat två perspektiv inomforskningen av risk- och osäkerhetshantering. Det första perspektivet,argumenterar för användningen av olika analysmetoder för att identifiera ochåtgärda risker som projektet kan utsättas för. Det andra perspektivet anser attprojektet inte bör låsa sig till specifika scenarion, istället bör projektet förberedasför att hantera all typ av osäkerhet. Användningen av analysmetoder är detvanligaste sättet för projekt att hantera risker, men forskning visar att alla riskerinte kan identifieras, utan inträffar senare under projektets gång som oväntadehändelser.Syftet med den här studien är att undersöka vilka risker som inte fångades upp avriskanalysmetoderna, utan senare inträffar som en oväntad händelse. Studien villundersöka hur oväntade händelser beskrivs, var i projektorganisationen deuppstår, samt hur de hanteras.Studien är en kvalitativ undersökning där datainsamlingen gjordes genom sjuostrukturerade intervjuer med projektledare från Landstinget i Värmland.Resultatet analyserades sedan tematiskt och jämfördes med studiens teoretiskautgångspunkt.Undersökningen har visat att flest oväntade händelser uppstår i interna ochexterna beroenden mellan projekt och andra parter. Sammanlagt beskrevs 12stycken oväntade händelser som har uppstått på sex olika platser i projektmiljön.Händelserna hanterades genom samverkan mellan projektet och andra parteroch/eller genom olika typer av kompetensutveckling. Resultatet visar attLandstinget i Värmland medvetet arbetar förebyggande i sin hantering avoväntade händelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)