Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ studie om vad lärare samt elever tycker om sär/samundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Wesam Ibrahim Ahmed; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte. Syftet med studien är att undersöka vad elever i årskurs 9 samt lärare tycker om de två undervisningsformerna sam-respektive särundervisning. Därutöver ska studien undersöka vilka för och nackdelar eleverna och lärarna anser är förknippade med dessa undervisningsformer. Frågeställning Vilka för/nackdelar finns det med sär-samundervisning? Vilken undervisningsform föredrar elever och lärare? Metod. För att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna är data insamlat genom intervjuer. Denna typ av metod är relevant eftersom studien bygger på att nå en förståelse av vad eleven/läraren känner och tycker om respektive undervisningsform. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet samt Hirdmans teori om genussystemet. Resultat. Lärarna var eniga om att samundervisning är en viktig undervisningsform ur ett socialt perspektiv men att det även finns både för och nackdelar med undervisningsformen. Samtliga lärare som deltog i studien uttryckte en önskan att på något sätt få en mix utav sam/sär-undervisning i ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av eleverna föredrog sär-undervisning, men på frågan om i vilken undervisningsform de utvecklades mest skildes åsikterna åt. Några menade att särundervisning är att föredra medan andra anser att samundervisning är den bästa. Slutsats. Det som framgick i studien var att majoriteten av eleverna föredrar sär-undervisning, och att de ser denna undervisningsform som positiv för sin undervisning och sin utveckling. Samtidigt tycker 3 av 4 lärare att en kombination av sam/särundervisning är att föredra. De klara fördelarna med sär-undervisning är att flickorna får mer ro och plats att utvecklas medan nackdelarna är att de samtidigt går miste om de sociala aspekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)