"Vadå undervisning" : En kvalitativ studie om språkutvecklande undervisning utifrån ett pedagogiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Förskollärare har enligt Läroplanen för förskolan (2018) ett ansvar att bedriva undervisning utifrån en målinriktad planering. Delade meningar kring begrepper undervisning förekommer ute förskolorna. Syftet med denna studie är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv se hur förskollärare bedriver den språkutvecklande undervisningen i förskolan. Det är en kvalitativ studie med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod och ett sociokulturellt perspektiv samt fenomenologisk forskningsteori som utgångspunkt. Studiens resultat tyder på delade meningar kring undervisningsbegreppet i förskolan, där en osäkerhet kring skillnaden på lärande och undervisning kunder urskiljas. Det framkom även skilda sätt att bedriva den språkutvecklande undervisningen. Den språkliga mångfalden i förskolorna upplevs som den största utmaningen för att möjliggöra en likvärdig utbildning för alla barn i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)