Anhörigvårdares upplevelser av att vårda en döende anhörig

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Sammanfattning: Bakgrund: Utvecklingen i Sverige går mot att fler människor vårdas och dör i sitt eget hem. I och med detta ökar de anhörigas ansvar för vården av den döende familjemedlemmen. Det finns brister rörande vården vid livets slutskede vad det gäller bemötande, information och stöd till närstående. Syfte: Att belysa upplevelser hos anhörigvårdare till palliativa patienter som vårdas i hemmet. Metod: Systematisk litteraturstudie som omfattade nio kvalitativa artiklar. Artiklarna har kvalitetsgranskats och dess resultat har analyserats. Ur analysen framkom fyra kategorier med elva subkategorier. Resultat: Att vårda en döende anhörig innebar att anhörigvårdarens liv förändrades, de fick en ny roll och obekanta rutiner. De upplevde att vårdandet var påfrestande och gav känslor av maktlöshet då de inte kunde tillgodose den döendes behov. God kommunikation med såväl den döende anhörige som sjukvårdspersonal upplevdes som stödjande. Tillräckligt med information från vårdpersonal medförde att anhörigvårdare lättare kunde hantera vårdsituationen. Anhörigvårdare upplevde det stödjande att av vårdpersonalen bli betraktad som en del av vårdteamet. Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskan erkänner anhörigvårdaren som en del av det vårdande teamet samt strävar efter att skapa en god relation med patient och anhöriga. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan ger adekvat och individanpassad information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)