NÄTVERKSMARKNADSFÖRING : Direkthandel med fokusering på home party

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Elias Westberg; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Marknadsföring är ett extremt brett begrepp och antalet metoder som finns att marknadsförasitt företag är enorma. I dagens samhälle utsätts vi för tusentals marknadsföringsbudskap ochde flesta sorterar vi bort automatiskt. Därför är det viktigt att kunna marknadsföra sig på ett såeffektivt sätt som möjligt. Det finns ingen marknadsföringsmetod som är bäst för alla företag,utan varje företag måste undersöka och prova vilken metod som passar för just det dem. Enform av marknadsföring som är effektiv kostnadsmässigt är nätverksmarknadsföring, där dethandlar om att människor blir återförsäljare för företaget och marknadsför företagetsprodukter samt rekryterar nya återförsäljare. Företaget betalar ut ersättning till varjeåterförsäljare baserat på vad återförsäljaren åstadkommer i försäljning i sitt nätverk, ochdärmed betalar företaget för sin marknadsföring efter att produkten har blivit såld, vilketbetyder att ingen onödig kostnad för marknadsföring existerar.Eftersom denna form av försäljning inte sker i butik utan går direkt från företag tillslutkonsument via en eventuell återförsäljare handlar det om direkthandel. I dennaenkätundersökning är syftet att ta reda på om människor är intresserade att vara dessaåterförsäljare och hjälpa företag att marknadsföra produkter genom direkthandelsmetodenhome party. I denna undersökning framkom det att många har varit på home party som kundoch även har handlat, vilket ser bra ut för nätverksföretag. Men att själv vara återförsäljareverkar inte vara intressant, vilket är ett problem för dessa företag. Varför intresset att självvara återförsäljare var så lågt framkommer inte i denna undersökning, och därför krävs detmer forskning inom ämnet. Dock kan formen av ersättning ha en betydelse, eftersomersättningen i denna bransch är på provision och en stor del av deltagarna i dennaundersökning framhävde att de önskar en fast normal månadslön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)