Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första tiden som yrkesverksam : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Bakgrund och Problemformulering – Sjuksköterskorna har ett massivt ansvarsområde över de patienterna som hen vårdar. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever känslor av glädje och stolthet i kombination med känslor av oro och rädsla. Att gå från student till legitimerad sjuksköterska sågs som ett stort och tufft steg då förväntningarna kan bli överväldigande eftersom de saknar arbetslivserfarenheter och rutiner inom yrket. Det finns få internationella studier inom området och ingen svensk studie har hittats vilket ger motiv till denna studie. Syfte – Syftet med denna studie är att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att komma ut i arbetslivet under Covid-19 pandemin. Metod – För att besvara syftet har en kvalitativ metod med en induktiv ansats har tillämpats. Sex nyutexaminerade sjuksköterskor rekryterades. Semistrukturerade intervjuer hölls med sjuksköterskorna, och dessa intervjuer spelades in och därefter transkriberades dem. Dataanalysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys. Resultat och Slutsats – De flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna anser att det är tufft att gå från student till legitimerade sjuksköterska. Den första yrkesverksamma tiden beskrevs som tuff och svår samtidigt som det kunde kännas roligt och spännande. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde sig inte färdigutbildade efter avklarade studier. Skilda upplevelser återfanns gällande att börja yrkeskarriären under Covid-pandemin. Det är viktigt att området fortsätter forskas på för att underlätta övergången från student till legitimerad sjuksköterska på det mest optimala sättet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)