När befolkades östra skärgården? : Bosättningsmönster under stenåldern.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arkeologi

Sammanfattning: Denna uppsats beskriver artefaktfynd som gjorts inom området. Genom att tidsbestämma artefakterna och i den mån det är möjligt att fastställa dess fyndplatser skapas ett spridningsmönster. Genom att samtidig granska klimat, havsnivå och topografi mm skapas genom bearbetning och analys, diskussion och tolkning en schematisk bild över undersökningsområdets utveckling. Av denna kan man utläsa hur området befolkades, bosättningsmönster, det första jordbruket mm. Dessa fragment från stenåldern visar också på förändringar över tiden. En minskning av antalet fynd under slutet av mellanneolitikum A tyder på en regression. På samma sätt kan man tolka en expansion under senneolitikum, då fyndplatser av framförallt enkla skafthålsyxor och dolkar tyder på att nya arealer tas i anspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)