Rekryteringsprocessers utformning : Hur ser en optimal rekryteringsprocess ut?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

Rekrytering är ett aktuellt ämne på arbetsmarknaden detta för att rekryteringar sker dagligen i organisationer. Att rekrytera fram rätt person är viktigt då personalen är organisationens främsta resurs. Rätt kompetens, kvalifikationer och erfarenheter hos kandidaten stärker organisationens position på marknaden. Syftet med rekryteringsprocesser är att finna organisationens främsta resurs och därför ses rekryteringsprocessen som en åtgärd för att uppfylla organisationens behov.

Denna studie behandlar ämnesområdet rekrytering och dess applicering på marknaden. Vi har samlat in vårt empiriska material genom intervjuer med rekryteringskonsulter från två bemanningsföretag och en kommun. Fokuseringen ligger på att undersöka och tolka rekryteringsprocessernas planeringar, genomförande och resultat. Vår undersökning ska tolka hur felrekryteringar kan uppstå i organisationer och hur en rekryteringsprocess kan utformas för att undvika felrekryteringar. Organisationerna upplever felrekrytering som ett vanligt problem oavsett organisationernas branscher, därför är två bemanningsföretag och en kommun aktuella i denna studie. Syftet är att bidra med en tolkning utifrån de empiriska underlagen och teoretiska perspektiven.

Studien har utgått från ett kvalitativt metodval och hermeneutiska tolkningsläran för att möjliggöra en tolkning och förståelse av informationsunderlagen. Vi utgick från ett induktivt synsätt och har skapat oss egna tolkningar av respondenternas uttalanden. Rekryteringskonsulterna menar att organisationer bevarar sin konkurrerande position på arbetsmarknaden genom en optimal rekryteringsprocess. Vi har tillsammans med respondenternas tolkning kopplat samman våra individuella slutsatser till en gemensam helhetsbild.

Vår slutsats om rekryteringsprocessers utformning är att organisationerna ska inkludera fem faser för att undvika felrekryteringar. Att planera och skapa rätt underlag i rekryteringsprocessens förberedelsefas underlättar sökprocessens annonsering. Urvalsprocessen kan optimeras när rekryterare utgår från ett planerat underlag. Underlaget ska innehålla efterfrågade faktorer som organisationsmål och organisationens behov. Introduktionen och uppföljningen, som kommer näst i rekryteringsprocessen, varierar beroende på organisationers strategiska val i tidigare processdelar. Vi rekommenderar att organisationer genomgår en introduktion med de nyanställda personerna och lägger fram en uppföljningsplan. En optimal rekryteringsprocess är enligt oss möjlig och organisationernas viktiga aspekter tydliggörs efter de behov organisationen efterfrågar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)